Venture Faculty tree sign
News & Articles

What do you need to know about auditing?

Vai nepieciešamībauzņēmumā veikt revīziju var pārsteigt nesagatavotu? Saskaņā ar likuma izmaiņām,kas stājās spēkā 2017. gadā, šāda iespējamība ir samazināta līdz minimumam.Tomēr strauji augošiem uzņēmumiem ir pastāvīgi jāseko līdzi saviem izaugsmes rādītājiem. Brīdis, kad revīzija izrādīsies nepieciešama, var pienākt pāris gadu laikā.

 

Kas ir revīzija?

 

Revīzija jeb audits ir pārbaude,ko veic revidents jeb auditors, apkopojot un novērtējot informāciju paruzņēmuma finanšu stāvokli un sniedzot savu atzinumu un ieteikumus. Revīzija jebaudits ir darbības un darījumu pareizuma un likumīguma pārbaude. Šādu pārbaudivai revīziju veikšanu  Latvijākontrolē  Valsts Ieņēmumu dienests. Revīzijasjeb audita gaitā pārbauda mantiskā stāvokļa uzskaiti, saimnieciskās darbībasrezultātu pierakstus, finanšu pārskatus, kontus un citas pozīcijas. Rezultātā,revidētais gada pārskats izskatās uzticamāks potenciālajiem investoriem, bankāmun sadarbības partneriem.

 

Kādiem uzņēmumiem irjāveic revīzija?

 

Uzņēmumiem revīzijas veikšanas nepieciešamību nosaka likumā noteiktiekritēriji. No šiem trim kritērijiem jāiestājas ir vismaz diviem un vismaz divugadu periodā:

●       Neto apgrozījums - vismaz 1 600 000 eiro unvairāk.

●       Kopējo aktīvu vērtība - 800 000 eiro unvairāk.

●       Vidēji 50 darbinieku strādā uzņēmumākonkrētajā laika periodā.

Arī mazajiem uzņēmumiem likumā ir noteikti kritēriji, kuriemizpildoties, ir jāveic pārbaude. Ja no šiem trim divus gadus pēc kārtas vismazdivi rādītāji tiek pārsniegti, ir nepieciešama pārbaude.

●       Neto apgrozījums - vismaz 800 000 eiro unvairāk.

●       Kopējo aktīvu vērtība - 400 000 eiro unvairāk.

●       Vidēji 25 darbinieku strādā uzņēmumākonkrētajā laika periodā.

 

Revīzija obligāti ir jāveic arī koncerna mātes uzņēmumos, tajosuzņēmumos, kas atzīst, novērtē un klasificē aktīvus saskaņā arStarptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem        untajos uzņēmumos, kuru vērtspapīri kotējas biržā.

 

Vai revīziju var veiktarī tad, ja tas nav obligāti nepieciešams?

 

Jā, tādi gadījumi ir. Parasti tad uzņēmuma vadība vēlas, lai trešā puse profesionāli apskata unizvērtē  uzņēmuma finanses, sniedza savuvērtējumu, iesaka uzlabojumus. No vienas puses, uzņēmuma vadība uzticasgrāmatvežiem. Taču, ja notiek krāpšana, un tā ir ļoti pārdomāta, šādasnelikumīgas darbības var atklāt tikai revīzijā. Uzņēmuma vadībai to būtusvarīgi atcerēties, jo tieši valdes locekļi ir atbildīgi par uzņēmumānotiekošo.

Revīziju pasūta arī investoripirms ieguldījumu veikšanas.

 

Vai revīzijas mērķis irkonstatēt pārkāpumus vai kļūdas?

 

Jā, bet no tā nevajag baidīties. Revidenta darba mērķis primāri iruzņēmumam nodrošināt profesionālu “skatu no malas”. Revidents var ieteikt, kālabāk noformēt izmantotos līdzekļus, lai tie pat nodrošinātu peļņu nevis tikaibūtu. Grāmatveži nereti var neprecīzi definēt pozīcijas, un tas izkropļobilanci. Jebkurā gadījumā revidents ir uzticības persona un padomdevējs, kasstrādās tostarp arī revidējamāuzņēmuma interesēs. Tāpēc revīzijas mērķis ir arī pievērst vadītājauzmanību lietām, par ko viņš ikdienā neaizdomājas. Grāmatveži arī savā rutīnāne visu pamana un ne par visu aizdomājas.

 

 

Vai revīzijai iralternatīva?

 

Reizēm uzņēmumiem ir nepieciešami citi revīzijai radniecīgipakalpojumi. Tie atsevišķos gadījumos, piemēram, var būt nepieciešami uzņēmumavadībai. Piemēram, reizēm ir vajadzīga finanšu informācijas iesniegšana tiesāvai finanšu informācijas apliecinājums potenciālo investoru piesaistei. Tadrevidents vienojās ar klientu par to, ko klients grib redzēt šajā ziņojumā unkāda informācija šajā dokumentā būtu jāiekļauj, lai apmierinātu gan klientu gantrešās puses prasības.

 

Kad ir jāveic revīzija?

 

Parasti līgums par revīziju tiek slēgts revidējamā pārskata gadarudenī. Visbiežāk revīzija notiek divos posmos. No septembra beigām līdzjanvāra vidum parasti ir pirmais posms. Šajā laikā revidenti iepazīstas aruzņēmuma pārskata gadu, pārrunā ar vadību un grāmatvedi svarīgākos notikumus unaktuālās lietas. Ja ir kādi jautājumi, arī tie tiek atrisināti.

Otrs revīzijas posms tiek organizēts pavasarī, vienojoties revidentamar klientu, taču pirms gada pārskata nodošanas 30. aprīlī.

 

Vai pandēmijas laikārevīziju veic attālināti vai klātienē?

 

Pārsvarā šogad darbs notiek attālināti. Tomēr, ja klients varnodrošināt atsevišķu telpu, tad arī šobrīd ir iespējams vienoties arrevidentiem par vizītēm klātienē. Parasti gan revidenti dod priekšroku vizītēmklātienē, jo tā ir iespēja ne vien pārbaudīt dokumentus, bet arī “sajust”situāciju uzņēmumā.

 

Vai ir svarīgi, karevidentam ir pieredze konkrētajā nozarē?

 

Jā, tas ir svarīgi. Nepārzinot nozares specifiku, revidents nemaz nevar sākt sadarbību ar klientu.Īpaši tas attiecas uz specifiskām nozarēm, piemēram, bankām un apdrosīnāšanasuzņēmumiem, kā arī uz jaunām nozarēm, kurās revidentiem nav pieredzes. Turklātarī revidentiem ir jābūt atvērtiem jaunām lietām - ne visās situācijās varizmantot standarta procedūras.

WRITTEN BY

Orients Audit & Finance

We guarantee reliability of your finances and comprehension of your business. Full-circle accountancy | Audit | Tax | Transfer pricing.